Информираме Ви, че официалното връчване на свидетелствата за професионална квалификация по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” за едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация „детски/начален учител”, ще се състои на 10.09.2014 г. от 13:00 ч. в Аула на СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат).

Всички участници трябва да бъдат пред Аула в 12:00 ч. на 10 септември, за да се подпишат предварително в списъците за получени свидетелства.

Моля на имейл info@fnpp.info  или на имейла на груповия Ви отговорник в срок до 8 септември да потвърдите участието си.

Ръководител на екипа:  проф.д-р Димитър Гюров


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” предоставя възможност за провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища за придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация “детски/начален учител” с цел повишаване на квалификацията на млади педагогически специалисти.